Tisková zpráva

Společnost Cukrovary a lihovary TTD
uspořádala v Dobrovici tradiční setkání s občany


Společnost Cukrovary a lihovary TTD, a. s., uspořádala v úterý 24. února veřejné setkání s občany města Dobrovice. Cílem této schůze bylo splnění závazku, který společnost dala zastupitelstvu města i jeho občanům – veřejně prezentovat výsledky odborných analýz, které se zabývají dopadem cukrovaru a lihovaru na život v Dobrovici.

V první přednášce si přibližně 250 návštěvníků v sále Městského divadla v Dobrovici vyslechlo nejen od generálního ředitele společnosti ing. Oldřicha Reinbergra, ale také z úst nezávislých odborníků na životní prostředí (Ing. Zbyněk Krayzel), hygienu (MUDr. Vojtěch Kolín), chemii (doc. Ing. Josef Janků, CSc.) a medicínu (MUDr. Martin Borský) výsledky několika odborných analýz vlivu společnosti, které vypracovala Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a nezávislí odborníci na životní prostředí. Ty prokázaly, že emise látek z továren společnosti jsou ve všech případech o tři, šest a někdy až o devět řádů nižší, než jsou limity stanovené zákonem. Ani cukrovar, ani lihovar společnosti Cukrovary a lihovary TTD, a. s., tak v žádném případě nemůže ohrožovat zdraví občanů Dobrovice a přilehlého okolí. Vedení společnosti však připouští občasný vývin zápachu z lihovaru, proto občany na setkání seznámilo jak s provedenými, tak s plánovanými opatřeními k jeho odstranění. Tento fakt ocenil také přítomný náměstek hejtmana Středočeského kraje ing. Miloš Petera, zástupce Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu ing. Petr Svoboda i starosta Dobrovice Josef Hrobník a místostarosta obce Semčice Jiří Čejka.

Ve druhém vystoupení ředitel společnosti pro vnější vztahy ing. Martin Kolář připomněl, že společnost Cukrovary a lihovary dává, ať už přímo či nepřímo, práci několika tisícům lidí. Zároveň také potvrdil, že si společnost plně uvědomuje svou zodpovědnost největšího zaměstnavatele na Dobrovicku a není jí lhostejný kulturní a sportovní život v regionu. Proto společnost finančně podporuje celou řadu spolků a organizací na Dobrovicku, například sdružení Klubíčko Dobrovice, občanské sdružení Dobra Více (rodinné centrum), Šachklub města Dobrovice a mnoho dalších. Společnost se zároveň podílí na rekonstrukci historického areálu bývalého hospodářského dvora, kde vznikne unikátní Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice. V neposlední řadě také společnost přislíbila personální i finanční pomoc při plánované obnově a rekonstrukci dobrovického koupaliště.

Po přednáškách následovala diskuse, při níž měli návštěvníci možnost se zástupců společnosti i pozvaných odborníků zeptat na cokoliv z dané problematiky. Na závěr všechny přítomné ing. Reinbergr ujistil, že společnost hodlá v podobných setkáních s občany i v budoucnu pokračovat.

Ing. Martin Kolář, Ph.D., ředitel pro vnější vztahy
Jakub Hradiský, referent pro komunikaci

2. 3. 2009