Informace Svazu pěstitelů cukrovky Čech pro pěstitele cukrovky

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ ODDĚLENÉ PLATBY ZA CUKR
pěstitelům cukrové řepy – dle nařízení vlády č. 142 z 5. dubna 2006Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis ES (Nařízení Rady ES č. 319 z 20. února 2006) některé podmínky poskytování dotací, jako oddělených plateb za cukr pěstitelům cukrové řepy, pro kalendářní rok 2006. Oba předpisy a další podrobnosti jsou k dispozici na webové adrese – www.spcc.cz

O cukerní platbu může požádat žadatel, který:
a) obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na žadatele v evidenci využití zemědělské půdy,
b) má pro hospodářský rok 2005/2006 uzavřenou smlouvu s výrobcem cukru v České republice,
c) kterému byla přiznána jednotná platba na plochu zemědělské půdy pro rok 2005 (SAPS),
d) podá žádost o poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy v roce 2006.

Žadatel podá žádost o cukerní platbu pro rok 2006 do 30. června 2006 na formuláři vydaném SZIF. Formulář, včetně pokynů k jeho vyplnění, bude uveden na webové adrese www.szif.cz po 15. květnu a bude rovněž k dispozici na okresních úřadech MZe ČR – odbor zemědělská agentura. K žádosti připojí smlouvu nebo úředně ověřenou kopii smlouvy na dodávku cukrové řepy A a B uzavřenou s výrobcem cukru pro hospodářský rok 2005/2006.
Fond zveřejní sazbu cukerní platby na 1 tunu cukrovky A a B přepočtenou na cukernatost 16 % do 30. listopadu 2006. Nebyla-li žadateli přiznána jednotná platba na plochu zemědělské půdy pro rok 2006, SZIF žadateli cukerní platbu nepřizná.Svaz pěstitelů cukrovky Čech