DOKUMENT

Dopis SPC Čech pěstitelům s informací
o závěrech jednání Agronomické konference v Nymburce dne 19. 8. 2008


V Semčicích 25. 8. 2008

Vážení pěstitelé cukrovky, členové svazu,
V příštím roce se předepsaná minimální cena snižuje na úroveň 26,3 EURO za 1 t cukrovky, po odečtení podílu pěstitele na produkční dávce (0,85 EURO/t 16% řepy), přibližně na 25,5 EURO/t cukrovky. Tato minimální cena bude platit až do roku 2015. Pěstitelé cukrovky budou v tomto období rovněž dostávat oddělenou platbu na cukr.
Souběhem nepříznivých podmínek – klesající ceny cukrovky, zpevňujícího kursu koruny, dosud relativně vyšších cen u jiných komodit a raketového vzestupu ceny materiálových vstupů, se pěstování cukrovky jeví málo efektivní. Z toho důvodu proběhla řada jednání na úrovni AK ČR, MZe, TTD, SPC Čech o výši oddělené platby u cukrovky (svaz vždy požadoval 100 %, jako je tomu v sousedních zemích) a dále proběhla jednání na úrovni představenstva SPC Čech a Řepařské komise s představiteli TTD o podmínkách nákupu cukrovky a především o finální ceně za cukrovku v roce 2009/10. Letos je plocha kontrahované cukrovky na hranici únosnosti – 50 000 ha. Z důvodu rizika dalšího poklesu ploch Svaz vyzval představitele společnosti TTD, aby podmínky smluv na příští rok oznámili nejpozději v průběhu měsíce srpna, aby pěstitelé nebyli v nejistotě, případně aby nedělali unáhlené strategické závěry v neprospěch pěstování cukrovky.
K uvedeným tématům se uskutečnila dne 19. 8. 2008 v Nymburce Agronomická konference. Cílem konference bylo sdělení Ministerstva zemědělství a vedení společnosti TTD a.s., jak bude řešena současná kritická situace pěstitelů cukrovky, za účelem udržení zájmu o pěstování cukrovky. Sdělujeme Vám závěry:

1. Oddělená platba za cukr (ing. E. Divišová)

Po jednání vedení Agrární komory ČR s p. ministrem Gandalovičem dne 5. 8. 2008:
a) Pro kalendářní rok 2009 je přislíbena k vyplacení pěstitelům plná výše oddělené platby na cukr (44 245 000 EURO). Pokud tato platba bude přiznána podle stávajících zásad a vyplacena v plné výši, bude činit 13,8 EURO na 1 t cukrovky kontrahované v roce 2005/2006. Při kurzu 24 Kč/1 EURO je to 331 Kč/t.
Pozn.: V kalendářním roce 2008 přiznalo MZe pěstitelům cukrovky 34 730 000 EURO (z přidělené částky 40 786 000 EURO), tj. cca 10,8 EURO na 1 t cukrovky kontrahované v roce 2005/2006 (při kurzu 25 Kč/1 EURO je to 270 Kč/t).
b) K podpoře aktivních pěstitelů jsou připravovány na MZe k politickému a legislativnímu rozhodnutí v rámci ČR i v příslušných orgánech EU další varianty aplikace oddělené platby.


2. Sdělení společnosti TTD o opatřeních na stabilizaci ploch cukrovky v sezóně 2009/10 (ing. O. Reinbergr)

2.1. Změny podmínek kupních smluv v hospodářském roce 2009/10

a) Pěstitel se nebude podílet na nákladech na dopravu cukrovky. Pro informaci je průměrná vzdálenost do cukrovaru v rajónu cukrovarů TTD 50 km a při 50% podílu na dopravních nákladech a ceně 1,1 Kč/tkm činil podíl pěstitele na nákladech v průměru cca 55 Kč/t cukrovky.
b) Cena cukrovky pro výrobu cukru v rámci kvóty bude vypočtena podle vzorce z ceny prodávaného cukru (při zachování minimální ceny, předepsané z EU). Pozn.: Vychází se z tradičního vzorce:
Cena cukrovky při 16% cukernatosti = Cena cukru – 1,15(manip. nákl.) x 0,53(podíl pěstitele na ceně) x 0,13(výtěžnost).
Při kalkulaci ceny cukru nejméně 14 Kč/kg by činila cena cukrovky 885 Kč/t 16% řepy. Předpokládáme ještě úpravu (zreálnění) vzorce jednáním.
c) Cukrovary a lihovary TTD, a.s., nabízí pěstitelům pro hospodářský rok 2009/10 dodávací právo na cukrovku pro výrobu kvótového cukru.

2.2. Aktualizace podmínek pro nákup cukrovky na podzim 2008

V kompetenci "technické" komise (složené ze zástupců pěstitelů a agronomické služby cukrovaru) je možná změna stávající metodiky sřezu pro stanovení srážek. (Jednání se uskuteční do konce srpna a na základě jednání Řepařské komise se bude projednávat rovněž možnost změny příplatků za včasnou sklizeň, která pěstitele znevýhodňuje.)


Vážení pěstitelé cukrovky, členové SPC Čech,
ve spolupráci s agronomickou službou TTD a za součinnosti s Řepařskou komisí plánujeme v nejbližším období další akce, které by měly přispět ke snížení nákladů u cukrovky:
- v září 2008 budou obnovena jednání s dodavateli pesticidů za účelem snížení základní ceny nabízených přípravků v sezóně 2009,
- pro osev na jaře 2009 jednání o cenách osiva cukrovky,
- na začátku sklizně 2008 (pravděpodobně v první polovině října) se uskuteční dny sklizně, zaměřené na minimalizaci sklizňových ztrát – zvlášť pro rajon cukrovaru Dobrovice a Č. Meziříčí. Budou předvedeny nejmodernější stroje a technologie – sklizeče, kontinuální nakladač a překlepávač, transport cukrovky. Zde bude prostor i pro aktuální informace z komodity. Termín a místo konání budou včas oznámeny.

Přejeme Vám úspěšnou sklizeň cukrovky

S pozdravem za SPC Čech

Ing. Zdeněk Joudal, předseda
Ing. Jiří Krouský, ředitel výk. složky