Štátny tajomník Štefan Adam sa zúčastnil vedeckej konferencie
ku storočnici cukrovaru v Trebišove


Dňa 29. 11. 2012 sa v Trebišove stretli bývalí cukrovarníci z tamojšieho už neexistujúceho cukrovaru, aby si spoločne pripomenuli jeho sté výročie. V dopoludňajších hodinách sa začala vedecká konferencia nad ktorou prevzali záštitu ministri vlády SR páni Ľubomír Jahnátek a Dušan Čaplovič, ako aj dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. Tohto podujatia sa zúčastnilo vyše 90 odborníkov aktívne pracujúcich v minulosti na rôznych pracoviskách bývalého Potravinárskeho kombinátu, ktorý bol v rámci vtedajšieho Československa jedinečný. Okrem nich boli prítomní cukrovarnícki odborníci z cukrovaru v Seredi, Slovenského cukrovarníckeho spolku, VŠCHT a VÚC v Prahe, miestnej štátnej správy, členovia ZSVTS. Po slávnostnom otvorení konferencie primátorom mesta Ing. Mariánom Kolesárom sa ako prvý ujal slova štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ing. Štefan Adam. Prítomným objasnil princípy trhu cukru v rámci kvót stanovených EÚ.

V roku 1910 začala stavebná firma Beneš z Prahy s výstavbou a dňa 12. 10. 1912 začala v Trebišove prvá kampaň. Cukrovar v Trebišove bol postavený v rokoch 1910–1912 a v tom období patril k najmodernejším vo vtedajšom Uhorsku. Na svojich poľnohospodárskych statkoch mal dobre organizovanú rastlinnú i živočíšnu produkciu. Výrazne ovplyvnil rozvoj poľnohospodárstva na východnom Slovensku a dlhodobo patril k najväčším zamestnávateľom v Trebišove. Postupne pri ňom vznikali ďalšie potravinárske spracovateľské závody: mliekáreň, konzerváreň, čokoládovňa, droždiareň. História cukrovaru končí v období po r. 1997, keď bola zastavená výroba a následne cukrovar bol aj fyzicky zlikvidovaný. O týchto skutočnostiach vo svojej prednáške hovoril doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD.

O súčasnom stave cukrovarníckej produkcie na Slovensku hovoril Ing. Dušan Janíček riaditeľ cukrovaru v Seredi. Dekan najlepšej technickej fakulty na Slovensku prof. Šajbidor predstavil prítomným možnosti vysokoškolského štúdia v potravinárskych odboroch. Významní cukrovarnícky odborníci z ČR prof. Ing. Zdeněk Bubník, DrSc. a Ing. Jaroslav Gebler, CSc. podali vo svojich prednáškach zaujímavé informácie o súčasnom stave a smerovaní cukrovarníckej technológie v Českej republike a v zahraničí. Predstavili tiež cukrovarnícke múzeum v Dobroviciach. Na záver vystúpil so zaujímavou prednáškou o úrovni cukrovarníctva v Moldavskej republike riaditeľ dvoch cukrovarov v tejto balkánskej krajine Dr. Ing. Richard Dandár, PhD., potomok nestorov československého cukrovarníctva akademika Vašátka a prof. Alexandra Dandára, DrSc.

V popoludňajších hodinách bola v miestnom múzeu vernisáž výstavy zostavenej zo zachovaných písomných dokumentov, fotografií a ďalších artefaktov viažúcich sa k cukrovaru a ostatným potravinárskym a poľnohospodárskym závodom, ktoré spoločne tvorili jedinečný Potravinársky kombinát v Trebišove. V rámci otvorenia výstavy bola uvedená do života aj monografia trojice autorov Kamil Cejpek, Michal Siedlecký, Anton Eliáš s názvom: K storočnici trebišovského cukrovaru. Podvečer sa uskutočnil v Galérii Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína slávnostný koncert speváckeho zboru Corole Collegium pri ZUŠ v Trebišove.

Všetky tieto aktivity boli venované pamiatke tým generáciám cukrovarníkov, ktorí sa po vyše 90 rokov zaslúžili o všestranný hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj Trebišova a jeho okolia.


10. 12. 2012

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR