Prideľovanie dotácií z Bruselu bude spravodlivejšie

Minister Ľubomír Jahnátek prijal zástupcov Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska (ZPCRS): predsedu predstavenstva Roberta Kovacsa, podpredsedu Stanislava Ferecha a výkonnú riaditeľku Evu Tomkuljakovú.

Predseda predstavenstva Robert Kovacs na úvod zhrnul históriu i súčasnosť pestovania cukrovej repy na Slovensku pred i po vstupe Slovenska do Európskej únie. Zároveň predstavil ministrovi základnú osnovu koncepcie pestovania cukrovej repy na Slovensku v rokoch 2014-2020, ktorá sa opiera o nasledovné kľúčové body:
- spoločná poľnohospodárska politika,
- spoločná organizácia trhu – sektor cukor po hospodárskom roku 2015/2020,
- štátna pomoc,
- integrovaná ochrana rastlín,
- podpora závlah,
- čerpanie finančných prostriedkov z operačných programov EÚ.

„Pred rozdelením ČSFR na Slovensku existovalo 10 cukrovarov, dnes reálne fungujú dva. Reforma EÚ spočívala v stanovení takých podmienok a benefitov, ktorým majitelia cukrovarov a mnoho pestovateľov cukrovej repy nevedeli odolať. Na dôvažok, politika vtedajšieho rezortu pod vedením Zsolta Simona bola taká, že čelní predstavitelia ministerstva nás presviedčali, aby sme si zobrali krásne dotácie a prestali repu pestovať. Ja som sa však pýtal – my sme poľnohospodári, peniaze sa minú a čo budeme potom robiť?“ povedal predseda predstavenstva. Vychádzajúc zo základnej koncepcie, následne zástupcovia ZPCRS rozvinuli každý bod osnovy, priblížili stratégiu, ako požadované úlohy dosiahnuť a ako sa vyhnúť úskaliam a problémom pri ich uplatňovaní.

„Vidím, že ste mi už dali aj konkrétne úlohy, takže, budem sa snažiť o čo najlepší výsledok,“ s úsmevomodpovedal minister Ľ. Jahnátek a následne pokračoval: „Som rád, že ste prišli za mnou pripravení, s nastavenými cieľmi, stratégiou, návrhmi koncových čísel, ktoré vychádzajú z podrobných analýz. Zhoduje sa to s mojou predstavou komunikácie a spolupráce ministerstva s profesijnými združeniami. Je fakt, že ekonomická situácia je napätá. Štát, aj ministerstvo musia šetriť a neočakávajte, že na štátnu pomoc bude vyčlenený nejaký obrovský balík peňazí. Dokonca aj nároky na získanie dotácií z Bruselu budú komplikovanejšie, ale myslím si, že spravodlivejšie. Spolu teda musíme nájsť priestor ako čo najefektívnejšie podporiť naše poľnohospodárstvo, ale i živočíšnu výrobu a to z finančných zdrojov o ktoré sa budeme musieť tvrdo pobiť – či doma, alebo v Bruseli. Musíme nájsť však aj synergiu v ich uplatňovaní – ak podporíme pestovanie určitej plodiny, musíme mať na mysli okrem riešenia nezamestnanosti – zamestnanosť pri pestovaní zeleniny je evidentne iná, ako napríklad pri obilninách – ale zároveň musíme mať vyriešené spracovateľské kapacity či realizáciu umiestnenia v obchodnej sieti. Pritvrdili a zvýšili sme počet kontrol, znovu zavedieme zákon o obchodných reťazcoch, novelizujeme zákon o potravinách atď. Budeme preferovať kombinované družstvá, kde je rastlinná i živočíšna výroba, a to predovšetkým špecializovaná – pestovanie ovocia, zeleniny, vinohradníctvo či chov vodnej hydiny. Celé sa to však musí uzatvoriť v koncepcii, ktorú si nevymyslel Jahnátek, ale ktorá dá podporu, zmysel a synergiu celému rezortu.“

Na záver stretnutia prediskutovali aj reálne problémy s podvojným podávaním žiadostí o dotácie, či skúsenosťami s praktikami obchodných reťazcov na Slovensku. „V mnohom sme si však na vine aj sami, nekooperujeme spolu a pílime si pod sebou konár,“ povedal na margo farmárov a poľnohospodárov Robert Kovacs. „Niektorí z nás, keď predajú svoju produkciu, následne ju radšej budú dovážať zo zahraničia, ako by spolupracovali s domácim producentom – preto tisíce ton slovenských zemiakov putovali minulý rok do stanice na výrobu bioplynu... a ľudia kupovali francúzske či nemecké zemiaky.“

Na stretnutí sa zúčastnili aj Ján Vajs, poverený zastupovaním generálneho riaditeľa Sekcie poľnohospodárstva a Peter Závodský z odboru rastlinnej výroby – komodita cukor.

Bratislava, 24. 7. 2012

Zdroj: MPRV SR