Opatření EK pro zajištění dostatku cukru na trhu EU

Dne 7. 3. 2011 bylo uveřejněno Nařízení Komise č. 222/2011 ze dne 3. 3. 2011 na výjimečná opatření pokud jde o uvolnění cukru a isoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2010/2011.

Evropská komise stanovila množství 500 tis. tun cukru, vyrobeného nad rámec kvót, na který se nebude vztahovat poplatek z přebytku v případě, že cukr bude uvolněn na vnitřní trh EU. Poplatek z přebytku byl pro účely tohoto nařízení stanoven jako nulový, zatímco poplatek v řádné výši by činil 500 EUR/tunu cukru.

Žadatelem mohl být pouze schválený podnik vyrábějící cukr, kterému byla pro hospodářský rok 2010/2011 přidělena produkční kvóta.

Dle tohoto nařízení si mohly cukrovarnické podniky v zemích EU požádat o osvědčení na prodej cukru nad kvótu na trhu EU, a to až do výše 500 tis. tun cukru pro celou unii. Administraci tohoto výjimečného krátkodobého opatření v ČR prováděl Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“). Na cukr uplatněný v tomto režimu musela být zaplacena minimální cena cukrové řepy.

Cukrovarnické podniky podávaly žádosti na prodej cukru vyrobeného nad kvótu na trh EU v týdenních cyklech. Každý týden bylo možné podat pouze jednu žádost, podané žádosti nebylo možné vzít zpět nebo je pozměnit. Cukrovarnické podniky podaly Žádosti o osvědčení na prodej cukru nad kvótu na trhu EU od 14. 3. do 18. 3. 2011, tedy hned v prvním týdnu, i když lhůta pro podávání žádostí byla teoreticky až do 24. 6. 2011.

Žádosti o osvědčení podalo v ČR všech 5 cukrovarů na celkové množství 24 894 tun cukru a Fond nahlásil do EK počet přijatých žádostí o osvědčení na prodej cukru nad kvótu na trhu EU a požadované množství cukru.

Protože požadavky cukrovarů překročily Komisí stanovené množství 500 tis. tun cukru, vyrobeného nad rámec kvót, proto 25. 3. 2011 Komise vydala nařízení č. 293/2011 o stanovení přídělového koeficientu, kterým stanovila přídělový koeficient ve výši 67,106224 %. Komise současně tímto nařízením zamítla žádosti o osvědčení podané od 21. 3. do 25. 3. 2011 a období pro podávání žádostí o osvědčení ukončila ke dni 28. 3. 2011.

Požadavky na celkové množství cukru ve výši 24 894 tun cukru, podané českými výrobci cukru, byly kráceny tímto koeficientem a 1. 4. 2011 Fond vydal českým cukrovarům osvědčení na celkové množství 16 705 tun cukru nad kvótu na prodej na trhu EU.

Cukrovarnické podniky musely Fondu prokázat, že veškerá množství, na která byla vydána osvědčení, byla uvolněna na trh unie, a to do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo vydáno osvědčení, tedy do 30. 6. 2011.

V průběhu června 2011 cukrovary doložily doklady o uvolnění průmyslového cukru na trh EU a 1. 7. 2011 Fond nahlásil do EK množství cukru, uvolněného na trh EU po uplynutí lhůty pro předložení důkazů o uvolnění cukru.

Fond bude ještě provádět kontrolu rozdílu mezi celkovou výrobou cukru nad kvótu a množstvím, které bylo využito v souladu s čl. 4 odst. 1 NK č. 967/2006. Pokud zbývající množství cukru vyrobeného nad kvótu u výrobce cukru jsou nižší než množství, na které výrobce cukru zažádal o osvědčení, podléhá poplatku 500 EUR/tunu cukru.

Toto opatření bylo jedním z několika krátkodobých výjimečných opatření, které Evropská Komise přijala v roce 2011 z důvodu nedostatku volného cukru na trhu EU a nedostatečného zásobování zpracovatelů cukru v EU. EK reagovala na nedostatečné zásobování EU cukrem například otevřením tendrů na dovoz cukru se sníženou sazbou cla nařízením Komise č. 634/2011 z 29. června 2011. Tendrů se může zúčastnit jakýkoliv subjekt usazený v EU. Je stanoveno 5 dílčích nabídkových řízení (dvě kola již proběhla) a poslední končí 28. září 2011.

Nařízením Komise č. 302/2011 ze dne 28. března 2011 byla stanovena výjimečná dovozní kvóta ve výši 300 tis. tun cukru na dovoz cukru ze třetích zemí za nulové clo (koeficient přidělení byl 1,8053 %). Toto množství bylo navýšeno nařízením Komise č. 589/2001 ze dne 20. června 2011 o dalších 200 tis. tun cukru (koeficient přidělení byl 1,2828 %). Žádosti o dovozní licence mohli předkládat pouze obchodníci splňující historii obchodování dle čl. 5 nařízení Komise č. 1301/2006 (obchodování s cukrem se třetími zeměmi v předchozích dvou letech) a výrobci cukru.

Nařízením Komise č. 396/2010 ze dne 7. května 2010 o otevření celní kvóty pro průmyslový cukr bylo pozastaveno ukládání dovozního cla na průmyslový cukr v množství 400 tis. tun pro hospodářský rok 2010/2011 pro období od 1. října 2010 do 30. září 2011.

11. 8. 2011
SZIF, Odbor rostlinných komodit