Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2008 v Luhačovicích


Původní setkání cukrovarníků, pořádané tradičně v Luhačovicích, bylo již druhým rokem rozšířeno o výrobce bioetanolu a lihu. Druhá cukrovarnicko-lihovarnická konference, pořádaná ve dnech 5. až 8. 2. 2008 v  luhačovickém hotelu Adamantino, byla poznamenána nezvykle teplým, až jarním počasím. Řada účastníků si při příjezdu vzpomněla na konferenci před třemi lety, kdy konání konference bylo ohroženo v důsledku tehdejší celoevropské sněhové kalamity.

V hotelu Adamantino, který všichni účastníci velice kladně hodnotí, probíhala kromě vlastního programu celá řada dvoustranných i vícestranných jednání, přátelských rozhovorů a diskusí. Kromě „známých tváří“ zde bylo mnoho nových účastníků ze zahraničí a především z řad lihovarníků.

Po společném obědě zahájil ředitel VUC Praha, ing. Málek, jednání přípitkem věnovaným zdaru konference. Současně přivítal významné hosty z Ministerstva zemědělství ČR, zástupce cukrovarnických a lihovarnických spolků, zahraniční hosty, představitele školství, firem a v neposlední řadě i pracovníky cukrovarnického průmyslu.

Bohatý přednáškový program zahájila ředitelka odboru rostlinných komodit Ministerstva zemědělství, ing. E. Divišová, informací o současném vývoji společné zemědělské politiky a vlivu na trh s cukrem v EU. Následoval referát ředitele odboru environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie MZe, ing. J. Trnky, o koncepci rozvoje biopaliv. Restrukturalizaci cukrovarnictví v EU a výrobu bioetanolu objasnil předseda ČMCS a předseda Svazu lihovarů ing. O. Reinbergr. Informaci o průběhu a výsledcích kampaně na Slovensku přednesl místopředseda SCS, ing D. Janíček, a v Čechách ing. J. Gebler. O výrobě lihu a biopaliv hovořil místopředseda Svazu lihovarů ČR, ing. J. Stiebitz. Problematiku drobných výrobců lihu přiblížil ing. L. Rychtář z Asociace lihovarů ČR. Většina referátů se zaměřovala na dosavadní neúspěšný vývoj reformy v Evropské unii a možné další dopady v EU-10, resp. EU-27 z hlediska výroby a bilance cukru i lihu.

Další přednášky, které na konferenci zazněly, zde uvádíme pouze ve stručném přehledu: Představení lihovaru Kojetín (J. Stiebitz), Informace o společnosti Cukrovary a lihovary TTD (L. Gracl), Nová kalolisová a odstředivková stanice v Trenčianské Teplé (P. Kyslica), Moderní výroba bezvodého lihu (I. Ščuckij), Činnost Ústavu chemie a technologie sacharidů (Z. Bubník), Paradoxy a omyly v cukrovarnictví (V. Valter), Problematika výroby bioetanolu v pohonných hmotách (J. Holas), Vliv kyslíku na kvalitu lehké šťávy (A. Dandár), Průběh kampaně v Moravskoslezských cukrovarech (J. Hojgr), Počátky automatizace v Moldavských cukrovarech Südzucker (J. Kurucz), Školení zahraničních odborníků (Z. Hotový), Využití saturačních kalů pro výrobu polymerních kompozitů (E. Šárka). Dále se prezentovaly firmy ABB, Rataj, John Crane Sigma, Sepax, Svitap, Sulzer aj.

Celkem bylo předneseno 23 přednášek, z toho 6 referátů týkajících se problematiky lihovarů, 7 cukrovarů a cukrovarnických společností a 6 firemních informací. Důležité je, že referáty byly pro účastníky zajímavé, krátké, stručné, přehledné. Tím byl udržen spád jednání a lze říci, že se nikdo nenudil a nebyl pravděpodobně referát, který by byl vysloveně nezajímavý.

Nedílnou součástí konference byla i společná návštěva ekologické vesnice Hostětín, která byla vybudována z příspěvků grantu Evropské unie a neziskových organizací. Všech pětadevadesát účastníků konference zde mohlo shlédnout tzv. pasivní dům, známý z různých stavebních veletrhů (izolace slámou, solární ohřev, speciální větrací šachty, těsnost oken, rekuperace vzduchu atd.), kořenovou čistírnu, výtopnu na bioodpad (štěpky), výrobnu biomoštů a další zajímavosti. Nejen tato exkurze, ale i společný raut za účasti cimbálové muziky JARO, přispěly k dobré pohodě a ke spokojenosti všech účastníků.

Jaroslav Gebler, VUC Praha a. s.