Renesance biologických pohonných hmot

Agentura AFP s ohledem na výsledky aktuální studie oznámila, že celosvětová produkce biopaliv se může do roku 2030 více než zdvojnásobit, aniž by vytlačila půdu k pěstování potravinových rostlin.

Celosvětová produkce biopaliv se může do roku 2030 více než zdvojnásobit, aniž by vytlačila půdu k pěstování potravinových rostlin. Oznámila to agentura AFP s ohledem na výsledky aktuální studie. Podle výzkumu, provedeného pro agenturu IEA, by s dnešní technikou pouhých 10 % odpadů ze zemědělství a lesnictví stačilo pokrýt 4 % světové spotřeby pohonných hmot v oblasti dopravy. To by odpovídalo 125 mld. l nafty nebo 170 mld. l etanolu ročně a znamenalo by to zdvojnásobení produkce biopaliv.
Biologické pohonné hmoty podle studie IEA dnes pokrývají 1,7 % globální spotřeby pohonu v oblasti dopravy. Protože se vyrábějí zpravidla z rostlin jako je kukuřice, olejové palmy nebo řepka, konkuruje jejich výroba produkci potravin a vyvolala v uplynulých letech výrazné zvýšení cen potravin, což v mnoha rozvojových zemích zhoršilo situaci v oblasti zásobování.
Dnešní biologické pohonné látky mají navíc podle IEA vysoké výrobní náklady a úspora CO2 je relativně nízká. Aby bylo možno pokrýt rostoucí spotřebu biopaliv udržitelným způsobem, bude třeba přejít na efektivnější technologie. Do plného vyčerpání potenciálu biologických pohonných hmot druhé generace bude třeba zapojit prahové a rozvojové země, protože tam vzniká velká část odpadů ze zemědělství a lesnictví. Biologické pohonné hmoty druhé generace by se již neměly vyrábět pouze z užitkových rostlin, ale ze zbytků po zpracování. Je třeba, aby se neopakovaly chyby, ke kterým došlo při vývoji první generace. Mezinárodní standardy udržitelnosti a certifikace mohou přispět k tomu, aby biologické pohonné látky odpovídaly ekologickým a sociálním standardům. Kapalné biologické pohonné hmoty budou v EU v budoucnu podporovány nebo započítávány do cílů v oblasti energií pouze tehdy, budou-li pocházet z udržitelného pěstování biomasy. Předběžným uznáním systému certifikace ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) Spolkovým úřadem pro zemědělství a výživu (BLE) byly evropské požadavky implementovány do německého práva.
Požadavky EU mají zabránit tomu, aby docházelo k pěstování biomasy na úkor lesů, luk a pastvin. Kromě toho musí být podle směrnice EU při výrobě biopaliv ušetřeno 35 % skleníkových plynů oproti výrobě pohonných hmot z fosilních zdrojů.
Německé nařízení o udržitelnosti elektřiny z biomasy a biologických pohonných hmot stanoví, jak se musí tyto produkty vyrábět, aby byly uznány jako udržitelné. Jedná se jak o elektřinu z biomasy, za kterou se hradí úplata podle zákona o obnovitelných energiích, tak i o biopohon, který se uvádí do oběhu v Německu a má být započítán do podílu biopohonu nebo má profitovat ze snížené daně.
Certifikační systém ISCC byl koncepčně vyvinut již v roce 2006 a nyní, po dvouletém testování, začíná fáze implementace.
Rozhraní dodavatelského řetězce biomasy, obchod nebo družstva, olejové mlýny a rafinerie, které zpracovávají plynnou nebo kapalnou biomasu ke konečnému použití, získají certifikáty, které budou kontrolovány v rámci uznaného systému. Poslední rozhraní v řetězci, kde se provádí poslední krok zpracování, získá doklad o udržitelnosti biologické pohonné hmoty nebo kapalné biomasy, které dodává. Provozovatelé zařízení na výrobu elektřiny budou moci na jeho základě uplatnit u provozovatelů sítě své nároky na úplatu podle zákona o obnovitelných energiích. Certifikáty budou udělovat k tomu oprávněná místa.
Systém ISCC byl vyvinut společností Meo Corporate Development GmbH v Kolíně ve spolupráci se zástupci z oboru zemědělství, obchodu, průmyslu, vědy a nevládních organizací.

8. 12. 2010

Autor: Dana Koubová

Pramen:
agronavigator.cz

dle UmweltMagazin, 40, 2010, č. 3, s. 67
EKO VIS MŽP. Informační zpravodaj, 20, 2010, č. 5, s. 48–49