P A R L A M E N T    Č E S K É    R E P U B L I K Y
S E N Á T


166. USNESENÍ SENÁTU
ze 7. schůze dne 18. července 2007


ke sdělení Komise o návrzích změny nařízení Rady (ES) č. 318/2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru a nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství,
návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č.  320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství,
návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (senátní tisk č. N 30/06).


Senát
I.
1. vyjadřuje znepokojení

nad dosavadním průběhem restrukturalizační reformy cukerního pořádku, a to zejména vzhledem k nepoměru odevzdaných kvót na cukr jednotlivými členskými státy;
2. domnívá se,
že předkládaný návrh nepředstavuje systémové řešení neuspokojivého průběhu restrukturalizace cukerního pořádku, a že díky němu dojde k ještě větším rozdílům v odevzdávání kvót;
3. s uspokojením konstatuje,
že Komise hodlá u případného lineárního krácení kvót na cukr zohlednit ty členské státy, jejichž vnitrostátní kvóta byla snížena v důsledku toho, že se podniky vzdaly kvóty podle čl. 3 nařízení (ES) č. 320/2006;

II.
podporuje

pozici vlády České republiky, která reflektuje stanoviska oborových organizací a k navrhovaným změnám se staví odmítavě;

III.
žádá

vládu, aby jej informovala o dalším průběhu projednávání návrhu v rámci pracovních formací Rady EU a na půdě Evropského parlamentu.


Přemysl Sobotka, předseda Senátu

Jaromír Jermář, ověřovatel Senátu