Tisková zpráva

Výzkum problematiky sociálně-prostorových aspektů obnovitelných zdrojů energií

Jako součást výzkumných aktivit oddělení environmentální geografie Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i., se ve dnech 4.-5. června 2010 konal v prostorách ústavu v Brně mezinárodní workshop zabývající se tématem sociálně-prostorových aspektů obnovitelných zdrojů energií ve venkovském prostoru pod názvem New Rural Spaces: Conflicts, Challenges and Opportunities. Tohoto pracovního setkání se mimo jiné se zvanými přednáškami zúčastnili i zástupci zahraničních výzkumných pracovišť – Assoc. Prof. Maarten Wolsink, Ph.D (University of Amsterdam, Nizozemí) a Dr. Dan van der Horst, Ph.D (University of Birmingham, Velká Británie). Maarten Wolsink přednesl přednášku na téma Distributed generation of sustainable energy as a common pool resource: Social acceptance of smart (micro-)grid configurations, v níž se věnoval souvislostem energetické udržitelnosti a sociální akceptací nejrůznějších typů obnovitelných zdrojů energií (energie z biomasy, solární, větrné, ale i geotermální). Dan van der Horst pronesl příspěvek na téma Energy and eco-system services; Neoproductivism in the European Rural Landscape, kde byl diskutován produkční význam venkovské krajiny v energetickém slova smyslu.
Druhý den workshopu byl věnován tematické terénní exkurzi, jejímž cílem bylo prezentovat zahraničním odborníkům jednotlivé typy energeticky využívané krajiny na příkladě Znojemska – vedle solární elektrárny v Dobšicích, bioplynové stranice ve Velkém Karlově a větrných elektráren v Břežanech byla podrobně komentována problematika potenciálu energetického zaměření zemědělství České republiky.
Tematicky na uvedený workshop naváže v druhém listopadovém týdnu toho roku zvaná přednáška profesora Gorgona Wolkera z Univerzity v Lancasteru (Velká Británie), předního evropského odborníka na problematiku obnovitelných zdrojů energií, který pronese přednášku na téma Renewable Energy in Rural Spaces: Livelihoods, Communities and Sustainability. Na přednášku, která se opět uskuteční v prostorách ústavu v Brně, zájemce srdečně zveme.

4. 8. 2010

Autoři: Stanislav Martinát, Bohumil Frantál, Pavel Klapka, Petr Klusáček

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Oddělení environmentální geografie
Drobného 28, 602 00 Brno
www.geonika.cz