Komise zavádí systém certifikace udržitelných biopaliv

Evropská komise dnes rozhodla, že podpoří odvětví, vlády a nevládní organizace při zavádění režimů certifikace všech druhů biopaliv, včetně biopaliv dovážených do EU. Komise také stanovila podmínky, za kterých tyto režimy bude uznávat. Tím budou splněny požadavky EU na biopaliva, jež musí podstatným způsobem přispět ke snížení emisí skleníkových plynů a neměla by pocházet z lesů, mokřadů a chráněných přírodních oblastí. Pravidla režimů certifikace jsou součástí souboru pokynů, které objasňují, jakým způsobem by měla být provedena směrnice o obnovitelných zdrojích energie, jež vstoupí v platnost v prosinci 2010.

Günther Oettinger, komisař odpovědný za energetiku, uvedl: „V následujících letech budou biopaliva hlavní alternativou benzinu a nafty používaných v dopravě, která způsobuje více než 20 % emisí skleníkových plynů v Evropské unii. Musíme zajistit, aby používaná biopaliva byla také udržitelná. Náš režim certifikace je nejpřísnější na světě a díky němu budou naše biopaliva splňovat nejvyšší normy v oblasti životního prostředí. Bude také mít pozitivní vliv na ostatní regiony, neboť se vztahuje i na dovážená biopaliva.“
Dnes přijatý balíček sestává ze dvou sdělení a jednoho rozhodnutí, jež by měly podnikům a členským státům napomoci provést směrnici o obnovitelných zdrojích energie. Zaměřují se zejména na kritéria udržitelnosti biopaliv a na to, jakým způsobem lze kontrolovat, zda jsou používána pouze udržitelná biopaliva.

Certifikáty udržitelných biopaliv: Komise nabádá odvětví, vlády a nevládní organizace, aby zavedly „nepovinné režimy“ certifikace udržitelnosti biopaliv, a uvádí, které normy musí splňovat, aby byly uznány v EU. Jedním z hlavních kritérií těchto režimů je nezávislost auditorů, kteří zkontrolují celý výrobní řetězec, a to od zemědělce a závodu přes obchodníka až po dodavatele paliv, který dodá benzin nebo naftu čerpací stanici. Sdělení stanoví normy, podle nichž má být tento audit spolehlivý a zabezpečený proti podvodu.
Ochrana nedotčené přírody: Sdělení uvádí, že biopaliva by neměla být vyráběna ze surovin pocházejících z tropických pralesů nebo nedávno odlesněných oblastí, odvodněných rašelinišť, mokřadů nebo oblastí s vysokou biologickou rozmanitostí, a jak by to mělo být posuzováno. Upřesňuje, že přeměna lesa na plantáž palmy olejné by byla v rozporu s požadavky na udržitelnost.
Podporovat pouze biopaliva s velkými úsporami emisí skleníkových plynů: Sdělení opakovaně uvádí, že členské státy musí splnit závazné vnitrostátní cíle pro obnovitelné zdroje energie a že pouze biopaliva s velkými úsporami emisí skleníkových plynů se započítávají do vnitrostátních cílů, a zároveň vysvětluje, jakým způsobem se vypočítají. Biopaliva musí ve srovnání s fosilními palivy vést k úsporám emisí skleníkových plynů ve výši alespoň 35 %, přičemž v roce 2017 se tyto úspory zvýší na 50 % a v roce 2018 na 60 % u biopaliv z nových rostlin.

Souvislosti:

Směrnice o obnovitelných zdrojích energie z roku 2009 stanoví do roku 2020 jako celkový cíl EU 20% podíl energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie, z čehož pro členské státy vyplývají závazné vnitrostátní cíle. Každý členský stát musí v rámci celkového podílu energie z obnovitelných zdrojů dosáhnout jednotlivých vnitrostátních cílů. Kromě toho musí všechny členské státy v odvětví dopravy dosáhnout téhož cíle, a to 10% podílu energie z obnovitelných zdrojů.
Mezi obnovitelné zdroje energie patří tuhá biomasa, větrná, sluneční a vodní energie a také biopaliva. Pouze biopaliva, která splňují požadavky EU na udržitelnost, se mohou započítat do cílů směrnice.
Tyto tři dokumenty:

 • sdělení o nepovinných režimech a standardních hodnotách v režimu udržitelnosti EU pro biopaliva a biokapaliny,
 • sdělení o praktickém provádění režimu udržitelnosti EU pro biopaliva a biokapaliny a o pravidlech týkajících se výpočtu pro biopaliva a
 • rozhodnutí o pokynech pro výpočet zásob uhlíku v půdě

  lze nalézt na internetové adrese:
  http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_criteria_en.htm.

  Směrnice 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů:
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:CS:NOT

  Jednotlivé vnitrostátní cíle pro energii z obnovitelných zdrojů: příloha I směrnice 2009/28/ES o obnovitelných zdrojích
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:CS:NOT

  V Bruselu dne 10. června 2010

  Zdroj: europa.eu

 •