ČEHO SE OBÁVAJÍ CUKROVARNÍCI
Stanovisko Českomoravského cukrovarnického spolku k reformě cukerního pořádku v EU


Pěstitelé cukrovky a výrobci cukru jsou si vědomi nutnosti reformy cukerního pořádku v Evropské unii a schválený návrh považují za přijatelný. Reforma je založena na principu dobrovolného upuštění od výroby cukru v zemích s nízkou efektivností a malou konkurenceschopností, které bude kompenzováno finančním odškodněním z restrukturalizačního fondu. Jsme přesvědčeni, že takto bude dosaženo požadovaného snížení produkce s tím, že ve výrobě cukru budou v Evropě pokračovat pouze výrobci konkurenceschopní. ČR, a to i na základě aktuálně dosahovaných výsledků v celém odvětví, k takovýmto producentům patří. Tento nástroj pro dosažení objektivních cílů reformy společné organizace trhů s cukrem v EU považují producenti cukru v ČR i přes některé systémové nedostatky za přijatelný a objektivně vyvážený.
Producenti cukru v ČR však současně vyjadřují i zásadní obavu z neexistence systému garantovaných minimálních cen, který by fungoval jako pojistka pro to, že producenti cukru budou schopni dostát jak svým zákonným odvodovým povinnostem do restrukturalizačního fondu, tak i povinnosti platit pevnou minimální cenu za cukrovku. V neposlední řadě vyjadřují producenti cukru i obavu z možného nekonkurenčního postavení pěstitelů cukrovky v ČR a s tím spojených zásadních důsledků pro celý cukrovarnický sektor ve vztahu k okolním členským zemím EU, nebudou-li jim vyplaceny kompenzace ztrát příjmů z cukrovky ve výši stanovené reformou. ČMCS považuje tento návrh za konečný bez budoucích revizí produkčních kvót až do roku 2014/2015.


Hlavní body reformy

Postupné snižování zaručené ceny v průběhu čtyř let o 36 % oproti stávajícímu stavu z 632 eur/t klesne v sezóně 2009/10 cena cukru na úroveň 405 až 410 eur/t.
Pokles ceny cukrové řepy od kampaně 2007/08 z 43,63 eur/t na konečných 25 eur v sezóně 2009/10. Průměrná kompenzace ztráty příjmu pěstitelům bude činit 61,05 %.
V zemích, které sníží svou výrobu o více než polovinu, bude možné po dobu pěti let zvýšit kompenzaci o 30 % a bude možné aplikovat další státní pomoc v omezeném rozsahu.
Vznik restrukturalizačního fondu spravujícího finanční prostředky ve výši zhruba 6,3 miliardy eur. Fond bude tvořen finančními odvody výrobců cukru, kteří do něj odvedou během prvních tří let postupně 126, 173 a 113 eur z vyrobené tuny cukru. Tyto prostředky budou určeny na odškodnění a tlumení sociálních a dalších dopadů omezení cukrovarnické výroby.
Výplata částky odškodnění za jednu tunu ukončené produkce cukru bude činit v prvních dvou letech reformy 730 eur, ve třetím roce 625 a v posledním roce reformy 520 eur. Pěstitelé, kteří ukončí produkci cukrovky, obdrží minimálně 10 % z této částky.
Nová regulace cukerního trhu bude platit od července 2006 a bez dalších změn do roku 2014/15. Jedinou změnou může být krácení kvót na základě revize v roce 2009/10, nebude-li v rámci procesu restrukturalizace dosaženo potřebného snížení celkové produkce cukru v EU.
Záchrannou síť má tvořit nástroj stažení cukru z trhu a systém soukromého skladování, pokud by tržní cena klesla pod referenční cenu, doplněný dočasným systémem objemově limitovaných intervenčních nákupů za výrazně sníženou výkupní cenu.
Pěstitelé, jejichž cukrovka nebude určena pro potravinářství, ale na výrobu paliv, získají nárok na příspěvek 45 eur na hektar.
Cukr dodávaný pro průmyslové účely (chemický a farmaceutický průmysl, včetně produkce určené na výrobu bioetanolu) je zachován a podporován i v reformovaném cukerním pořádku EU, přičemž se nezapočítává do celkového objemu produkčních kvót.
Kvóta na výrobu izoglukózy vzroste o 300 tisíc tun, po 100 tisících tunách za rok ve třech letech.


Českomoravský cukrovarnický spolek, 5. 12. 2005