Memorandum účastníků protestní demonstrace pěstitelů cukrové řepy východních Čech a Hané
u velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR a Velké Británie v ČRDne 10. října 2006 oznámil generální ředitel společnosti Eastern Sugar (ES ČR) Matthew Trilling záměr společnosti uzavřít svých pět závodů na výrobu cukru v nových členských zemích střední Evropy, včetně České republiky. Současně společnost zahájila konzultace o procesu restrukturalizace se svými pěstiteli cukrovky v souladu s Nařízením Rady č. 320/2006 a Nařízením Komise č. 968/2006, avšak v rozporu s dobrými mravy (doručení pozvánky několik hodin před jednáním kurýrem).

Společnost ES ČR provozuje v České republice tři cukrovary:
- cukrovar v Němčicích nad Hanou s přidělenou kvótou výroby cukru ve výši 25 958,5 t,
- cukrovar v Kojetíně s přidělenou kvótou výroby cukru ve výši 32 789,5 t,
- cukrovar v Hrochově Týnci s přidělenou kvótou výroby cukru ve výši 43 724,6 t.

Kvóta přidělená společnosti ES ČR, a.s., je 102 473 t cukru, tj. 22,5 % z celkové kvóty České republiky 454 862 t cukru.

Moravští a čeští pěstitelé cukrovky dosahují velmi dobré a konkurenceschopné výsledky:
- průměrný výnos cukrovky standardní jakosti v ČR v roce 2005 byl 65,6 t/ha,
- cukernatost dosáhla 18,7 % – nejvyšší v rámci EU.

V návrhu popsané důvody jsou zřetelně zástupné. Společnost ES ČR má pěstitelské zázemí ve východních Čechách a na moravské Hané, která půdními a klimatickými podmínkami, umem řepařů a tradicí pěstování cukrovky, jednoznačně a prokazatelně patří k těm nejlepším řepařským rajonům v Evropě. Cílem reformy společné organizace trhů v odvětví cukru je snížení nerentabilní výrobní kapacity ve Společenství na principu konkurenceschopnosti pěstitelů cukrovky a cukrovarnických společností, jako předpoklad pro zavedení nové společné organizace trhů v odvětví cukru. Důrazně upozorňujeme, že postup společnosti Eastern Sugar je v přímém rozporu s tímto cílem. Jsou-li důvody pro zatímní rozhodnutí společnosti Eastern Sugar jiné, ne ekonomické, vzbuzují v nás obavy, že řešení možných příštích problémů pěstitelů cukrovky a cukrovarnických společností v původní EU 15 se může konat na úkor konkurenceschopných pěstitelů cukrovky z nově přistoupivších zemí, obavy, že problém cukru a cukrovky lze zobecnit i na jiné komodity.

Dotčené pěstitelské oblasti, jejich trvalé hodnoty – půdu, klima a hospodáře – pokládáme za národní bohatství, na které jsme a budeme hrdí, máme právo, ale zejména povinnost tyto hodnoty důsledně obhajovat. Proto požadujeme:
1. Aby společnost Eastern Sugar respektovala smysl a duch reformy a restrukturalizaci prováděla jenom v těch pěstitelských oblastech, které nevykazují potřebné ekonomické parametry.
2. V případě, že záměr společnosti Eastern Sugar v České republice je podložen jejími vnitřními ekonomickými důvody, požadujeme odchod společnosti z ČR za úplatu odpovídající výnosům z restukturalizační podpory.
3. Požadujeme, aby kvóta cukru 102 473 tun přidělená bezplatně Českým státem zůstala nadále v České republice.


V Praze 22. listopadu 2006

Ing. Zdeněk Joudal, předseda Svazu pěstitelů cukrovky ČR
Ing. Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR
Ing. Josef Uchytil, předseda Svazu pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska