Stanovisko Okresní agrární komory Olomouc
k záměru společnosti Eastern Sugar ČR, a. s.Dne 10. října 2006 zveřejnila společnost Eastern Sugar záměr uzavřít svých pět závodů ve střední Evropě, z toho tři v ČR s celkovou roční přidělenou výrobní kvótou 102 473 t cukru. Toto množství představuje 22,5 % z celkové republikové kvóty a týká se cukrovarů Němčice nad Hanou, Kojetín a Hrochův Týnec a celkově 184 dodavatelů cukrovky.

S cukrovary Němčice nad Hanou a Kojetín s celkovou kvótou 58 748 t cukru je úzce spjata výroba cukrovky na Hané jako jedné z nejlepších řepařských oblastí Evropy. Tato kvóta představuje výměru cca 7 000 ha cukrovky, což je přibližně polovina plochy cukrovky celého Olomouckého kraje. Součástí uvažované strategie Eastern Sugar je také odprodej výše uvedené kvóty 102 473 t cukru Evropské unii, a to za stanovenou kompenzaci, tedy mimo území ČR. Pokud se tak stane, tak dojde k propadu domácí produkce cukru o více jak pětinu a ČR bude nucena pro zajištění vlastní spotřeby 30-50 tisíc tun cukru ročně dovážet. V cukrovarech a navazujících odvětvích by o práci přišly stovky lidí.

Jako hlavní důvody uvažovaného ukončení výroby cukru společnost uvádí využití kapacity svých cukrovarů pouze ze 60 % v porovnání s konkurenčními podniky v západní Evropě, a to zejm. pro nedostatek cukrové řepy, avizované snižování nákupních cen a s tím spojené snižování plochy cukrovky a předpokládanou nejistotu a rizikovost ve vývoji trhu s cukrem v EU jako důsledek opatření činěných EU.

S těmito argumenty Okresní agrární komora Olomouc jako zástupce svých členů – výrobců i zpracovatelů cukrovky nesouhlasí a považuje je za účelové se zřejmým důvodem ospravedlnit v očích veřejnosti tento krok. Domníváme se, že pravé důvody tohoto kroku jsou zcela jiné, a to záměrné a cílené omezení výroby cukru a cukrovky v nově přistoupivších zemích, a tím posílení této oblasti v EU 15, hledání odbytiště pro cukr vyrobený v západní Evropě, zejm. Francii a Německu, a celkově poškození českého zemědělství, a to právě v jeho nejúrodnějších oblastech, s následným dopadem na potravinářství a spotřebitelskou veřejnost.

K tomuto stavu napomohlo mimo jiné i rozhodnutí MZe, kdy v bilanci ekonomiky výroby cukru a cukrovky chybí pěstitelům cukrovky 30 % kompenzací určených pěstitelům cukrovky, které jsou právě rozhodnutím MZe rozděleny pro letošní rok všem uživatelům zemědělské půdy.

Okresní agrární komora Olomouc proti uvažovaným záměrům společnosti Eastern Sugar důrazně protestuje a obrací se na kompetentní orgány a instituce v České republice s naléhavou výzvou o pomoc při obhájení konkurenceschopnosti českého řepařství a na něj navazujícího potravinářství a o pomoc při zabránění výprodeje kvóty cukru z ČR.


V Olomouci 17.10. 2006

představenstvo
Okresní agrární komory Olomouc