Stanovisko Svazu pěstitelů cukrovky České republiky
k záměru společnosti EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.
Dne 10. října 2006 oznámil v mediích generální ředitel společnosti Eastern Sugar Matthew Trilling záměr společnosti uzavřít svých pět závodů ve střední Evropě včetně České republiky.
Současně zahájila společnost EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., se sídlem v Němčicích nad Hanou, oficiální konzultace o procesu restrukturalizace ES ČR, a.s., se svými pěstiteli cukrovky, zastoupenými podle uzavřené mezioborové dohody Svazem pěstitelů cukrovky Čech a Svazem pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska, v souladu s Nařízením Rady (ES) č.320/2006 a Nařízením Komise (ES) č.968/2006.
Společnost ES ČR provozuje v České republice tři cukrovary, a to:
- cukrovar v Němčicích nad Hanou s přidělenou kvótou výroby cukru ve výši 25 958,557 t,
- cukrovar v Hrochově Týnci s přidělenou kvótou výroby cukru ve výši 43 724,685 t,
- cukrovar v Kojetíně s přidělenou kvótou výroby cukru ve výši 32 789,551 t.

Kvóta přidělená společnosti ES ČR, a.s., je 102 473 t cukru, z celkové kvóty České republiky 454 862 t cukru.
Přidělené kvóty se může cukrovarnická společnost v rámci dočasného režimu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství vzdát za restrukturalizační podporu, která pro hospodářský rok 2007/2008 činí 730 EUR za 1 t kvóty cukru. Cílem reformy společné organizace trhů v odvětví cukru bylo snížení nerentabilní výrobní kapacity ve Společenství na principu konkurenceschopnosti pěstitelů cukrovky a cukrovarnických společností, orientačně ze současných 17,4 mil. tun cukru o 4 až 5 mil. tun cukru po roce 2010.
Reforma důsledně na bázi konkurenceschopnosti mohla být šancí pro české, moravské a slezské pěstitele cukrovky za předpokladu nastavení korektních, srovnatelných podmínek ve vztahu k pěstitelům cukrovky v původní EU 15 i řepařům z nově přistoupivších členských států.
Zástupcům Svazu pěstitelů cukrovky ČR byl při zahájení povinných konzultací předložen "Návrh plánu restrukturalizace" s uvedením důvodů, které společnost ES ČR k rozhodnutí uzavřít cukrovary a vzdát se kvóty za restrukturalizační podporu vedly:
1. Výrobní jednotky (cukrovary) společnosti mají k disposici pouze takové množství dodávané cukrové řepy, které umožní využití jejich technologických kapacit pouze do výše 60 % času, kterého jsou schopny dosáhnout konkurenční podniky v západní Evropě. Z toho důvodu mají větší podíl fixních nákladů a ke snížení proměnlivých nákladů nemohou využít delší kampaně.
2. V souvislosti se snížením nákupních cen cukrové řepy bude pěstování cukrové řepy podle soudu ES ČR méně zajímavé pro její pěstitele, což povede ke snížení její dostupnosti a mohlo by zvýšit problém konkurenceschopnosti cukrovarů společnosti.
3. Společnost nemůže vzhledem k rozsahu pěstitelské oblasti na Moravě a v Čechách snížit počet výrobních míst. Z důvodů malé velikosti a krátkých kampaní mají tyto tři cukrovary vysoké fixní náklady a nemohou ani snížit proměnlivé náklady, jak by to bylo možné ve velkém závodě. Z toho důvodu není možné udržet ziskovost.

Dále v návrhu plánu restrukturalizace společnost ES ČR předjímá nejistotu ve vývoji trhu s cukrem v EU v důsledku kroků činěných v EU a předpovídá pravděpodobnost vytvoření a udržování nestabilního prostředí a rizik pro výrobce cukru v EU a potažmo pro pěstitele cukrové řepy.
Svaz pěstitelů cukrovky České republiky prohlašuje, že se neztotožňuje s argumentací a prezentovanými důvody, které údajně vedou předkladatele návrhu k rozhodnutí uzavřít cukrovary a vzdát se kvóty za restrukturalizační podporu.
Proti takto prezentovaným záměrům společnosti EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., důrazně protestujeme.
V návrhu popsané důvody jsou zřetelně zástupné, v minulosti byly a jsou i dnes řešitelné, zejména má-li společnost pěstitelské zázemí ve východních Čechách a na moravské Hané, která půdními a klimatickými podmínkami, umem řepařů a tradicí pěstování cukrovky, jednoznačně a prokazatelně patří k těm nejlepším řepařským rajonům v Evropě.
Pravé důvody pro zatímní rozhodnutí společnosti ES ČR jsou určitě jiné, v každém případě by uskutečnění záměru těžce poškodilo české zemědělství a potravinářství, následně spotřebitelskou veřejnost.
Česká republika, v minulosti tradiční a úspěšný exportér kvalitního cukru, "bílého zlata", se může stát dovozcem cukru pro vlastní spotřebu, z úrodné oblasti by zmizela její charakteristická a nejvýkonnější plodina, nenahraditelná v osevním postupu, mj. jako předplodina pro sladovnický ječmen, se všemi následnými dopady do soustavy hospodaření v dotčených oblastech.

Svaz pěstitelů cukrovky České republiky se proto obrací s naléhavou výzvou o pomoc na všechny kompetentní orgány v České republice: obhajte konkurenceschopné řepařství České republiky v rámci Společenství, nedopusťte výprodej kvóty cukru z České republiky!Dne 11. října 2006

Za Svaz pěstitelů cukrovky České republiky
ing. Zdeněk Joudal, ing. Josef Uchytil