Prohlášení a program Svazu pěstitelů cukrovky České republiky
po schválení reformy cukerního pořádku v EU


1. SPC ČR bere na vědomí podmínky reformy cukerního pořádku EU na léta 2006/2007 až 2014/2015, předložené Komisí EU a schválené dne 24. 11. 2005 Radou ministrů EU.

2. SPC ČR deklaruje konkurenceschopnost a připravenost pěstitelů plnit podmínky reformy.
Požadujeme však aby v České republice byla bezvýhradně uplatňována a dodržována přijatá pravidla nového cukerního pořádku všemi účastníky trhu s cukrem, včetně řádné funkce orgánů pověřených kontrolou dodržování příslušných předpisů a ustanovení EU jako předpoklad rovnoprávného postavení pěstitelů cukrovky České republiky v rámci EU.

3. SPC ČR bude usilovat o udržení stávající kvóty 454 862 t cukru v České republice.

4. SPC ČR bude podporovat navýšení stávající kvóty o nabídku 20 070 tun cukru z dodatečné kvóty „C“, a to v maximální míře už pro osev cukrovky na jaře 2006.
Oprávněnost těchto požadavků je dána potřebou hledat v co nejkratším čase vhodná řešení pro případ, že některá z cukrovarnických společností projeví nezájem o navýšení stávající kvóty, případně bude deklarovat záměr zříci se stávající kvóty ve prospěch restrukturalizačního fondu. Svaz pěstitelů cukrovky ČR se obrací na kompetentní orgány České republiky, Českomoravský cukrovarnický spolek a příslušné profesní nevládní organizace zemědělců s výzvou k aktivní podpoře našeho úsilí – zachovat maximální rozměr konkurenceschopného řepařství a cukrovarnictví v Čechách, na Moravě a Slezsku. Jde o tradiční, historicky úspěšnou zemědělskou komoditu ČR.

5. SPC ČR požaduje cílení cenových kompenzací na pěstitele cukrovky, a to na úrovni plně srovnatelé s ostatními členskými státy EU:
a) je to zásadní podmínka budoucí konkurenceschopnosti pěstitelů cukrovky ČR v rámci EU (i cukrovarnických společností),
b) je předpokladem pro aktivní účast pěstitelů na nákupu nabízené dodatečné kvóty 20 070 t a na případné restrukturalizaci cukrovarů.

6. SPC ČR bude usilovat o spravedlivé vypořádání s pěstiteli, členy svazu, v jejichž rajonu by případně došlo ke strukturálním změnám v důsledku reformy cukerního pořádku (ztráta možnosti pěstovat cukrovku, změna cukerního rajonu apod.)

7. Pěstitelé cukrovky, sdružení v SPC ČR, budou posilovat svoji konkurenceschopnost:
a) pokračujícím zvyšováním intenzity pěstování cukrovky,
b) snižováním nákladů na pěstování cukrovky, v reakci na snižování cen cukrovky, především nákladů na:
- osivo cukrovky,
- pesticidy: iniciativa SPC Čech s podporou a spoluprací s SPC Moravy a Slezska a ČMCS, s předpokladem uplatnění cenových úlev ve prospěch všech pěstitelů cukrovky ČR,
- služby, zejména při sklizni, manipulaci a dopravě cukrovky.

Stanovisko a program SPC ČR byly projednány a schváleny na schůzích představenstva SPC Čech a SPC Moravy a Slezska.

V Semčicích 15. 12. 2005

Ing. Zdeněk Joudal, předseda SPC ČR